Medizin der Informations-Bioelektronik-Neuroentwicklung: Polnische Entdeckung der sympathisch-parasympathischen (akupressur-lymphatischen) Massagemethode - 1999-2020.

Ein Zweig der Neurophysiologie ist die Elektrophysiologie, die sich mit der elektrischen Aktivität des Nervensystems sowie dessen Messung und Interpretation befasst. Derzeit wird in der Welt der Medizin eine Reihe neuer therapeutischer Methoden entwickelt, die als "Methoden zur Modulation des sympathisch-parasympathischen Gleichgewichts" bekannt sind (Postępy Medycyna 7/2014). Eine dieser Methoden ist die in den Jahren 1999-2020 in Polen entdeckte Methode der Akupressur-Lymph-Massage oder der sympathisch-parasympathischen Neuroreflex-Massage. Die theoretische Grundlage für die Erforschung dieser Methode wurde in Lublin von Prof. Włodzimierz Sedlak "Theorie der Bioelektronik" sowie der Theorie der Elektrostatik und des Ostrogradzki-Gaus-Theorems über die Divergenz des Oberflächenintegrals in ein dreifaches räumliches Integral geschaffen, das direkte Hinweise gibt, wie die effektivste Polarisationsänderung auf der Haut des Patienten erzielt werden kann. Die Wirksamkeit des erzielten Homöostaseeffekts wurde durch Tests bestätigt, die 2006 mit der "Ryodoraku-Methode" durchgeführt wurden. Diese Studien zeigten auch etwas Überraschendes: In 2 Kontrollgruppen wurde keine Homöostase angenommen, obwohl die Massagerichtungen korrekt waren. 15 Jahre Forschung haben theoretische Antworten und Schlussfolgerungen geliefert Lehre dieser Methode: Die optimalen Richtungen für die elektrostatische Depolarisation sind eine notwendige Bedingung, aber die notwendige Bedingung besteht darin, ein sympathisch-parasympathisches Gleichgewicht zu erreichen, das sich aus dem physiotherapeutischen Wissen über Neuroreflexe und über die Physiologie des sympathischen und parasympathischen Nervensystems ergibt.

Inż. arch. Józef Jerzy Czerny i Zdzisława Czerny

Światowa epidemia COVID-19 jest olbrzymim wyzwaniem dla fizjoterapii   której podstawową formą terapii jest masaż i terapia manualna oraz diagnostyka palpacyjna wymagające bezpośredniego dotyku ciała pacjenta.

       W tej sytuacji wielkiego znaczenia mogą nabrać rozwijające się w ostatnim dziesięcioleciu nowe metody lecznicze określane jako „metody modulacji równowagi współczulno–przywspółczulnej”(Postępy Medycyny 7/2014 http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201407.html. )

    W naszej ocenie metody modulacji równowagi współczulno - przywspółczulnej opierają się na dokładnie  tej samej zasadzie jak rozwijane w Chinach od ok. 5000 lat metody akupresury i akupunktury.

Prezentowana nowa metoda terapii opiera się na 20 letnich badaniach nad stworzeniem terapii neuro - odruchowej tłumaczącej kilku tysiącletnie doświadczenia medycyny chińskiej, w tym pojęcia takie jak  „Yin i Yang”, „Chi”, „Potrójny ogrzewacz” itp. na współczesny język naukowy anatomii i fizjologii autoregulacyjnego współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. W rezultacie powstała metoda przywracająca homeostazę organizmu i podnosząca jego odporność immunologiczną. Terapia ta może być odpowiedzią na nowe wyzwania terapeutyczne jakie stwarza światowa epidemia COVID-19 , zwłaszcza że istnieje możliwość prowadzenia tej terapii również na odległość bez bezpośredniego kontaktu z pacjentami a tylko w formie telekonferencyjnej.    


----------
Arch. Eng. Józef Jerzy Czerny and Zdzisław Czerny

The global COVID-19 epidemic is a huge challenge for physiotherapy
whose basic form of therapy is massage and manual therapy, and
palpation diagnostics requiring
direct contact with the patient's body.

In this situation
they can become of great importance
developing in the last decade
new treatment methods defined
as "methods of modulation of sympathetic-parasympathetic balance" (Postępy Medycyny 7/2014 http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201407.html.
)

In our opinion, the methods of modulating sympathetic
parasympathetic rely on exactly the same
basically like the methods developed in China for approx. 5000 years
acupressure and acupuncture.

The presented new method of therapy is based on 20 years of age
research
on the creation of neuro-reflex therapy explaining several thousand years
Chinese medicine experiences, incl
terms such as "Yin and Yang",
"Chi", "Triple
heater "etc. on
the modern scientific language of sympathetic autoregulatory anatomy and physiology
and the parasympathetic nervous system. IN
as a result, a method was created that restores the homeostasis of the organism and increases its immunity
immune. This therapy can be a response to new challenges
the therapeutic effects of the global COVID-19 epidemic, especially since it exists
the possibility of conducting this therapy also at a distance without direct
contact with patients and only in the form of a conference call.